Політика Конфіденційності

1. Загальні положення

 

Політика конфіденційності створена у відповідності до вимог Закону України про захист персональних даних (далі – Закон) та визначає порядок обробки персональних даних та заходи націлені на охорону персональних даних що проводить сайт UniqWeb.Top (далі – Оператор)

 

1.1. Оператор ставить своєю найважливішою метою та умовою провадження своєї підприємницької діяльності дотримання прав та свобод людини та громадянина при обробці його персональних даних, в тому числі права на недоторканість приватного життя, особисту та сімейну таємницю.

 

1.2. Ця політика конфіденційності (далі – Політика) застосовується до всієї інформації, яку Оператор може отримати про користувачів веб-сайту UniqWeb.Top (далі – Користувач).

 

2. Основні поняття

 

2.1. Автоматизована обробка персональних даних – обробка персональних даних за допомогою обчислювальної техніки.

 

2.2. Блокування персональних даних – тимчасове припинення обробки персональних даних (за виключенням випадків, якщо обробка необхідна для уточнення персональних даних).

 

2.3. Веб-сайт сукупність графічних та інформаційних матеріалів, а також програм для ЕОМ і баз даних, що забезпечують їх доступність в мережі інтернет за адресою https://UniqWeb.Top.

 

2.4. Інформаційна система персональних даних – сукупність персональних даних, що знаходяться в базах даних, та інформаційних технологій та технічних засобів що забезпечує їх обробку.

 

2.5. Деперсоналізація персональних даних – дії, в результаті яких неможливо визначити без використання додаткової інформації приналежність персональних даних до конкретного Користувача або іншого суб’єкта персональних даних.

 

2.6. Обробка персональних даних – будь які дії (операції) або сукупність дій (операцій) із персональними даними, що здійснюються із використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення, оновлення, зміну, вилучення, використання, передачу, розповсюдження, надання доступу, деперсоналізацію, блокування, видалення, знищення.

 

2.7. Оператор – державний орган, муніципальний орган, юридична або фізична особа, що самостійно або спільно із іншими особами організує та (або) здійснює обробку персональних даних, а також визначає цілі обробки персональних даних, склад персональних даних що підлягають обробці, дій (операції) які здійснюються над персональними даними.

 

2.8. Персональні дані – будь яка інформація, що прямо або опосередковано відноситься до конкретного Користувача веб-сайту UniqWeb.Top.

 

2.9. Персональні дані що дозволені суб’єктом персональних даних до розповсюдження – персональні дані, доступ до яких суб’єктом персональних даних надає необмеженому колу осіб шляхом надання згоди на обробку персональних даних, дозволених суб’єктом персональних даних для розповсюдження у порядку, що передбачений Законом.

 

2.10. Користувач – будь який відвідувач веб-сайту UniqWeb.Top.

 

2.11. Надання персональних даних – дії, направлені на розкриття персональних даних конкретній особі або групі осіб.

 

2.12. Розповсюдження персональних даних – будь які дії, направлені на розкриття персональних даних невизначеному колу осіб (передача персональних даних) або на ознайомлення з персональними даними невизначеного кола осіб, в тому числі оприлюднення персональних даних в засобах масової інформації, розміщення в інформаційно-телекомунікаційних мережах або надання доступу до персональних даних будь яким іншим способом.

 

2.13. Транскордонна передача персональних даних – передача персональних даних на територію іноземної держави, органу влади іноземної держави, іноземній фізичній або юридичній особі.

 

2.14. Знищення персональних даних – будь які дії в результаті яких персональні дані знищуються без повернення із неможливістю подальшого відновлення їх складу в інформаційній системі персональних даних та (або) знищуються матеріальні носії персональних даних.

 

3. Основні права та обов’язки Оператора

 

3.1. Оператор має право:

– Отримувати від с суб’єкта персональних даних достовірну інформацію та (або) документи, що містять персональні дані;

– в разі відкликання суб’єктом персональних даних згоди на обробку персональних даних Оператор має право продовжити обробку персональних даних без згоди суб’єкта персональних даних за наявності умов, вказаних у Законі про персональні дані;

– самостійно визначати склад та перелік заходів необхідних та достатніх для забезпечення виконання обов’язків передбачених Законом і прийнятими у відповідності до нього правовими актами, якщо інше не передбачене Законом про персональні дані або іншими законами.

 

3.2. Оператор зобов’язаний:

– надавати суб’єкту персональних даних на його прохання інформацію, що стосується обробки персональних даних;

– організовувати обробку персональних даних в порядку, передбаченому діючим законодавством;

– відповідати на звернення та запити суб’єктів персональних даних та їх законних представників у відповідності до вимог Закону;

– повідомляти уповноваженим органам по захисту прав суб’єктів персональних даних на запити таких органів необхідну інформацію протягом 30 днів з дати отримання таких запитів;

– публікувати або в інший спосіб забезпечувати необмежений доступ но цієї Політики щодо обробки персональних даних;

– приймати правові, організаційні і технічні міри для захисту персональних даних від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, зміни, блокування, копіювання, надання, розповсюдження персональних даних, а також від інших неправомірних дій по відношенню до персональних даних;

– припинити передачу, розповсюдження, надання, доступ до персональних даних, припинити обробку і знищити персональні дані в порядку, та у випадках передбачених Законом;

– виконувати інші обов’язки, передбачені Законом про захист персональних даних.